วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่องราวย้อนรอยเก่าสู่ปัญหาเดิมแต่ในบริบทที่เปลี่ยนไป


"การประชุมผลักดันโดยฝ่ายกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม จากสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับคณะสงฆ์ที่รวบรัด กระชับ และ "ไม่น่ามีใครคัดค้าน"?

จากสำเนารายงานการประชุมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนครบันทึกไว้ ในการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและแนวทางแก้ไขปัญหาวัดร้าง ศาสนสมบัติกลางและที่ธรณีสงฆ์ ในจังหวัดสกลนคร และติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินวัดร้าง กรณีวัดดอนสวรรค์ จังหวัดสกลนคร  
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่มิได้ถดถอยไปแต่อย่างใด แม้จะมีการประชุมลงความเห็นต่างๆ มาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ ในเวลาเกือบสิบปีที่ผ่านมา ปัญหานี้ยังไม่ได้ถูกนำมาตัดสินใจหรือแก้ปัญหาให้เด็ดขาดไปในทางใดทางหนึ่ง

๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีการประชุมที่วัดแจ้งแสงอรุณ ผู้ร่วมประชุมได้แก่พระสังฆาธิการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีพระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) ประธานฝ่ายสงฆ์ นายประกอบ จิรกิติ รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมคนที่ ๒ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส โดยมี นางนาที รัชกิจประการ รองฯ คนที่สาม นางสาวลีลาวดี วัชโรบล เลขานุการคณะกรรมาธิการ นางปริศนา ผลวานิชย์ นายบดินทร์ วัชโรบล จากกรรมาธิการฯ ชุดดังกล่าวจากรัฐสภาเข้าร่วมประชุมด้วย

โดยมีมติว่า ให้สำนักงานพุทธฯจังหวัดสกลนครและสำนักงานที่ดินไปรังวัดเพื่ออกหนังสือสำคัญแสกงกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่วัดดอนสวรรค์(ร้าง) โดยให้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐและออกหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ตลอดจนสำนักงานพุทธฯ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแก้ไขปัญหาที่ดินวัดร้างในจังหวัดสกลนครด้วย  และเสนอให้ส่งรายงานการประชุมให้คณะกรรมาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและเจ้าคณะจังหวัดสกลนครทั้ง ๒ นิกายด้วย


นายประกอบ จิรกิติ กล่าวถึงว่า ได้รับการร้องเรียนจาก พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๘ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร ให้ติดตามความคืบหน้ากรณีความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรคของการออกโฉนดที่ดินให้วัดดอนสวรรค์(ร้าง)

นางนิตยา ประสงค์วัฒนา รองผู้ว่าฯ ชี้แจงว่า กรณีัดดอนสวรรค์นี้อยู่ในขั้นตอนการรังวัดออกโฉนดที่ดิน โดยกำหนดให้สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนครรังวัดในวันที่ ๑๙ มิถุยายน ๒๕๕๕ ประกาศแนวเขตอีก ๓๐ วัน หากไม่มีผู้คัดค้านก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาของ (กบร.) คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ เพื่อขออนุมัติออกหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ให้แก่วัดดอนสวรรค์ และถวายให้แก่คณะสงฆ์ ส่วนคณะสงฆ์จะไปบริหารอย่างไรก็ตามแต่ความชอบ

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศานาสกลนคร นายฉัตรชัย ชูเชื้อ  กล่าวว่ารายงานให้นายจรินทร์ จักกะพาก ทราบ โดยผู้ว่าฯ ให้พนักงานที่ดินรังวัดออกโฉนดที่ดินถวายแก่คณะสงฆ์เนื่องในปีฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี ซึ่งพนักงานที่ดินก็ดำเนินการทันทีหลังจากประชุมเสร็จวันหรือสองวัน

พนักงานที่ดินกล่าวว่าไม่น่ามีปัญหาอะไร หากดูจากเอกสารประกอบการรังวัด หากไม่มีผู้ใดคัดค้านจะยื่นเข้า กบร. ซึ่งดำเนินการหลังจากรังวัดแล้ว ๓๐ วันเท่านั้น

ส่วนประมงจังหวัด นายวิชาญ อิงศรีสว่าง กล่าวตามหลักเกณฑ์กฏหมาย ผู้ดูแลพื้นที่สาธารณประโยชน์คือนายอำเภอ การจะเข้าไปใช้ประโยชน์ก็ต้องขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด

จึงมีมติให้สำนักงานที่ดินไปดำเนินการรังวัด  นำเรื่องเข้า กบร.ตามระเบียบ และออกหนังสือสำคัญ แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่วัดดอนสวรรค์(ร้าง) เป็นการจบเรืองการประชุมเพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาที่อย่างง่ายดาย 

นายประกอบ จิรกิติ ประธานฝ่ายฆารวาสยังกล่าวสรุปว่า “กรณีวัดดอนสวรรค์คงจะไม่มีใครคัดค้าน ..และนอกจากกรณีวัดดอนสวรรค์ (ที่มีปัญหามาก) พวกเรากฌพร้อมจะให้ความช่วยเหลือแก่พระคุณเจ้า และเมื่อได้หนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแล้ว ก็จะได้ถวายให้ทางคณะสงฆ์ดำเนินการหาพระภิกษุสงฆ์อยู่จำพรรษาในวัดต่อไป”

ความง่ายดายนี้ดูจะแตกต่างไปจากการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มาที่มีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์บนที่ดินบนดอนสวรรค์อย่างเห็นได้ชัด…...










ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น